MainLogo

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening

Ændringsdato: 13. marts 2019. Hent vedtægterne som PDF dokument her.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1

 

1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

§ 2

 

1. Foreningens formål er via eget bredbåndskabelanlæg selv, - eller ved indgåelse af aftale med trediemand om dennes forsyning via det ham tilhørende forsyningsnet - til foreningens medlemmer at udbyde:

 

a) danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler,

b) kapacitet til brug for datatransmission og

c) serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

 

2. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

 

3. Foreningens geografiske dækningsområde i henhold til stk. 1 tilstræbes at være Refsvindinge by og omegn.

 

MEDLEMMERNE:

§ 3

 

1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen eller er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.  Enhver som i foreningens forsyningsområde er tilsluttet det forsyningsnet tilhørende trediemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale efter § 2, stk. 1 kan efter anmodning optages i foreningen.

 

2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg eller det forsyningsnet tilhørende trediemand med hvem foreningen måtte have indgået aftale efter § 2, stk. 1 mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

 

3. Foreningen er ikke forpligtet til at opretholde signalforsyning til medlemmer som er tilsluttet forsyningsnet tilhørende trediemand såfremt foreningens aftale med trediemand ophører.

§ 4

 

1. Der opkræves hos medlemmerne en tv pakke pris indeholdende et bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift.  Den årlige bidrag fastsættes i overensstemmelse med stk. 2, og opkræves i fire lige store andele kvartalsvis forud.

 

2. Priserne for de udbudte tv-pakker i det kommende regnskabsår fastsættes og udmeldes hvert år i november.

 

3. For nye medlemmer betales første opkrævning for den måned, hvor indmeldelse finder sted.

 

§ 5

 

1. Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

 

2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.

 

3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

 

§ 6

 

1. Medlemmernes modtagelse af ydelser jf. § 2, sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på hjemmeside eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv.

 

§ 7

 

1. Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til udløbet af en måned.

 

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

 


GENERALFORSAMLING:

§ 8

 

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 9

 

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

 

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år er fremlagt.

 

3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes på denne med oplysning om regnskabets nøgletal.

 

4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives i informationskanalen, hvis foreningen driver en sådan.

 

5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

 

5. Behandling af budget.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 

6. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med forslagsstillerens navn og underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 


 

§ 10

 

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere besluttes indkaldt af en ordinær eller af en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal endelig afholdes, såfremt mindst 10% af medlemmerne - med angivelse af dagsorden - anmoder herom. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet, jf. andet punktum eller anmodning herom er modtaget af bestyrelsen, jf. tredje punktum.

 

2. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde angivelse af dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingen.

 

§ 11

 

1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsformen afgøres af dirigenten.

 

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på

generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

 

3. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

 

4. Et medlem kan - udover sin egen stemme - ved skriftlig fuldmagt maksimalt afgive stemme for eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.


LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE:

 

§ 12

 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at henholdsvis to og tre medlemmer af bestyrelsen hvert andet år er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

 

2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.

 

3. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.

§ 13

 

1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

 

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

§ 14

 

1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg.

 


REGNSKAB OG ØKONOMI:

 

§ 15

 

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

2. Regnskabet gennemgås af to af generalforsamlingen valgte kritiske revisorer. Disse vælges for to år med een hvert år. Der vælges tillige en suppleant for de kritiske revisorer for eet år ad gangen.

RESTANCER:

§ 16

 

1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

 

2. Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

 

FRAFLYTNING:

§ 17

 

1. Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer / ejer indtræde som medlem, såfremt han betaler den til enhver tid gældende tilslutningsafgift.

 

2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at give meddelelse om ejerskiftet.

 

3. Fraflyttere er uberettigede til at medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen, jf. § 18, eller den trediemand, hvormed foreningen har indgået aftale.

 

VEDLIGEHOLDELS - KONTROL -TEKNISK INSTALLATION:

§ 18

 

1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, som tilhører den trediemand, hvormed foreningen måtte have indgået aftale, jf. § 2.

 

2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til de i stk. 1 nævnte anlæg, som forstyrrer disse. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af de i stk. 1 nævnte anlæg kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen hertil.


 

§ 19

1. Bestyrelsen er til enhver tid berettiget til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden samt med henblik på at sikre, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

 

2. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

 

§ 20

 

1. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

 

2. Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

§ 21

 

1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af det foreningen tilhørende anlæg.

 

2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation for det foreningen tilhørende anlæg er til stede og løbende vedligeholdes.

UDVIDELSER:

§ 22

 

1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af foreningens anlæg til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

 

2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af foreningens anlægs kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger ikke er stridende mod tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

 

3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

 

4. Sammenlægning af det foreningen tilhørende antenneanlæg med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:

§ 23

 

1. Foreningen opløses, hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

 

2. Ændring af nærværende vedtægter samt beslutning om foreningens opløsning, herunder i de i stk. 1 nævnte tilfælde, forudsætter, at 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling under iagttagelse af § 10. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen eller beslutning om foreningens opløsning vedtages ved almindelig flertalsbeslutning blandt de fremmødte stemmeberettigede deltagere.

 

3. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, gives til et alment, velgørende formål.

FORTOLKNING:

§ 24

 

1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

 

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på hjemmeside eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv.

 

 

 

 

 

Nærværende vedtægter afløser vedtægter af 27. marts 2014 og er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 19. marts 2019.

Foreningen